Hovedsatsningsområder med utgangspunkt i Rammeplanen 2018 / 2019.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, lov om barnehager og personalets kunnskaper og ferdigheter ligger til grunn for arbeidet i barnehagen.

VENNSKAP OG FELLESSKAP

Vi legger til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Vi ønsker at barna skal utvikle toleranse, interesse og respekt for hverandre og hverandres bakgrunn uansett kulturelle, religiøse eller livssynsmessige forhold.

 

KROPP OG BEVEGELSE. MAT OG HELSE SPRÅK OG MATEMATIKK LEK OG SKAPERGLEDE NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
KUNNSKAP OM MAT
LIVSMESTRING / HELSE
BARNEYOGA
MUSIKK / BEVEGELSE
UTELIV TIL ALLE ÅRSTIDER
TEGN TIL TALE/
KOMMUNIKASJON MED BILDER
RIM OG REGLER
KONSTRUKSJONSLEK
LEK MED BOKSTAVER OG TALL
FRILEK/
ORGANISERT LEK
TEGNE, MALE, FORME, BYGGE MED ULIKE TEKNIKKER, MATERIALER OG VERKTØY.
DRAMA OG DUKKETEATER
KUNNSKAP OM ÅRSTIDENE
IKT
EKSPERIMENTERING/
UNDRING
LOKALMILJØ/HISTORIE/
TURER

 

September 2018

 

Plan for september 2018

 

Vennskap og fellesskap.

Vennskap er viktig for alle barn i alle aldre. Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Mange barn gir uttrykk for at det beste med barnehagen er å møte andre barn og å få leke med vennene sine. Vennskap bidrar til en følelse av deltagelse og felleskap som igjen bidrar til en positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning.

Kropp/bevegelse, mat/helse

Barnehagen skal legge til rette for at barna får oppleve bevegelsesglede, matglede, matkultur, mentalt og sosialt velvære, fysisk og psykisk helse. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv og kjenne. Godt kosthold og veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med egen kropp og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.

Et sunt og variert kosthold.

Vi har egen kjøkkenassistent på kjøkkenet 4 dager i uken. Mat og drikke som barna inntar i barnehagen utgjør en stor del av mange barns totale kosthold. Hjemmet har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen har barnehagen stor innflytelse på barnas matvaner.

 

Oktober 2018

 

plan for oktober 2018

 

Språk og matematikk.

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon forgår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og selv å være avsender av et budskap. Å ha en samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk.

Barna skal få oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, møte ulike språk/språkformer, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker og er på jakt etter sammenhenger.  Vi som personale er språklige forbilder og vi skal skape et språkstimulerende og matematisk miljø for alle barn i barnehagen.  Barna skal få oppleve høytlesing, fortelling, rim og regler, sang og samtale, oppleve tall, symboler og bokstaver.  Barna skal ha tilgang til spill, tallmateriale, klosser av forskjellige slag slik at de får erfare klassifisering, sortering og sammenligning. Personalet skal støtte barnas språklige og matematiske utvikling med utgangspunkt i barnas interesser.

November 2018

Plan for november 2018

 

Advent og jul i barnehagen.

Desember er en koselig måned å jobbe i barnehage. Vi synger julesanger, lager julegaver og kjenner på forventninger som vi alle har til jul.
Hjertebarn
Vi har adventsamlinger hver mandag der vi, siden vi er en barnehage med kristen formålsparagraf, formidler juleevangeliet til barna. Vi deltar også på julegudstjeneste i Immanuelskirken. Desember måned inneholder også flere tradisjoner i barnehagen, vi feirer Lucia, har grøtfest med foreldre, juleverksted og julebord sammen med barna.

 

Desember 2018

Plan for Desember 2018

Lek og skaperglede.

Leken er barnets viktigste læringsarena. Gjennom lek og rollelek lærer barn sosiale ferdigheter. Barna øver på̊ å forestille seg, ta andres perspektiv, tolke signaler, kommunisere, hevde seg og ha selvkontroll.

Store deler av dagen brukes til lek og aktiviteter. Både på̊ formiddagen og ettermiddagen er det satt av tid til fri lek. Leken er på barnas premisser. Leken har en egen- verdi og er en viktig side ved barnekulturen som vi skal ta på alvor, respektere og verne om. Vi som voksne skal være tilgjengelige, observante og lyttende til det barna måtte trenge av støtte og oppmuntring til videre lek og samspill. Samt å skape trygge omgivelser slik at barna kan leke og utfolde seg.

Barna skal få tak i bruk sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede. Personalet skal sørge for at barna har tilgang til materiale og verktøy for en skapende virksomhet.

 

Jenter kaster ball

 

Januar 2019

 

Plan for januar 2019

 

Samarbeid mellom hjem og barnehage.

Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Jf.bhg.loven §1. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene. Jf.bhg.loven § 1 og §4. Denne formelle delen av samarbeidet er viktig, den gir foreldre innsyn og medbestemmelse innad i barnehagen. Den uformelle/daglige kontakten i hente/bringesituasjoner er viktig for å opprettholde et godt foreldresamarbeid. Gjennom dagrapporter, månedsbrev, mail vedtekter, årsplan vil vi forsøke å holde foreldrene oppdatert.

Samarbeidet skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagen har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

 

Februar 2019

 

Planer for februar 2019

 

I løpet av februar har vi karneval i barnehagen.

 

Omsorg

Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg (Rammeplanen)
Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagehverdagen. På den måten danner vi grunnlaget for utvikling av trygghet, trivsel, tillit til seg selv og den sosiale kompetansen. Barna skal bli møtt i en omsorgsfull relasjon som skaper tillit og trygghet for å være i barnehagen. Barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.
Vi mener vi at det er den voksne, og den voksnes væremåte ovenfor hverandre og barna som danner grobunn for hvordan barnas evne til å gi omsorg utvikles. For at barna skal utvikle evnen til å gi omsorg, så er det viktig at de har gode rollemodeller. De må oppleve å få omsorg, de må se de voksne gi omsorg til andre. Barna må også oppleve at de voksne seg i mellom kan gi omsorg.

 

Mars 2019

 

Planer for mars 2019

 

Barns medvirkning.

Barna skal få mulighet til aktiv deltagelser i planlegging og vurdering av det som skjer i barnehagen. BarnA skal erfare at de får innflytelse på det som skjer. Med medvirkning mener vi at barna har rett til å ha sin mening, og at denne meningen skal bli anerkjent av de voksne. Når vi snakker om medvirkning er det allikevel ikke sagt at barna skal få gjøre akkurat som de vil, men at deres ytringer skal bli hørt og respektert av de voksne i barnehagen. Etter alder og modenhet skal det legges vekt på barnas synspunkter. I praksis betyr det at vi voksne må være lydhøre for barns kroppslige og verbale uttrykk, at vi er fleksible og evner å følge opp barns uttrykk og behov

 

April 2019

 

Plan for april 2019

 

Jente tegner

 

Læring.

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven § 2 barnehagens innhold).
Læring skjer hele dagen og på ulike arenaer gjennom hele livet. Uformell læring – det skjer i lek og sosialt samspill mellom barn og barn. Den formelle læringen skjer i tilrettelagte aktiviteter som det legges til rette for og planlegges av personalet. Barnehagens viktigste rolle i forhold til barns læring er å skape motivasjon og lyst hos barna til å lære. Personalets viktigste rolle er å være anerkjennende ovenfor barnas ønsker og interesseområder. I omsorg, lek og læring vil barnas sosiale kompetanse bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse. (Rammeplanen).

 

Mai 2019

 

Plan for mai

 

 

Danning.

Danning er det som skjer i barnet i samspill med verden rundt seg. Barnehagen skal legge til rette for et miljø der barnet får være en selvstendig aktør i sitt eget liv, med egne tanker og meninger. Danning er en livslang prosess som også handler om evnen til å reflektere over egnes og andres handlinger, bli i stand til å håndtere livet ved å forholde seg nysjerrig og prøvende til omverden og til å se seg selv som deltaker i et større fellesskap.

 

Juni 2019

 

Plan for juni 2019

 

Planer, dokumentasjon og vurdering.

For å ivareta barns rett til medvirkning og muligheten til å påvirke egen hverdag har vi ikke så mange detaljerte planer. Planer blir lagt ut i fra Rammeplanen, barnegruppas interesser og behov og gjøres ofte felles på plandager, personalmøter, avdelingsmøter og i samarbeid med barna.

Hver avdeling sender en gang i måneden et månedsbrev. Her kommer et tilbakeblikk på tiden som har gått og noen tanker om hva vi skal gjøre i tiden fremover.

 

Dokumentasjon og vurdering av barnehagens arbeid.

Dokumentasjon handler om å fange hverdagen. Vi dokumenterer hverdagen gjennom dagsreferater, månedsplaner og bilder.
Barnehagen jobber systematisk med vurderingarbeid. Dette gjøres på avdelingsmøter, personalmøter, ved evaluering av månedplaner og i andre ulike situasjoner. Resultatene av vureringene legges til grunn for videre planlegging.

 

Juli 2019

 

Plan for juli 2019

 

Overgang Barnehage – skole.

Barna skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal derfor legge til rette for at barn får en god avslutning på barnehageperioden, og at de er forberedt til å begynne på skolen.

Her i Menighetspleiens barnehage kalles klubben til de største Solklubben. Vi har Solklubb to ganger pr uke, en dag med forskjellige skoleforberedende aktiviteter/oppgaver og en turdag. Utover våren drar Solklubben på besøk til skolene barna skal starte på.

 

August 2019

 

Plan for august 2019

 

 

 

 

 

Copyright © 2019
Kontakt |