Forskrifter og lovpålagte krav til vår barnehage

Offentlige og egne retningslinjer og planer

Her finner du informasjon om retningslinjer, forordninger, regler og annet som danner grunnlaget for vår virksomhet.   Både offentlige – og slike vi selv legger til grunn for vår virksomhet.

Blant disse er følgende pedagogiske metoder som vi har sett gir gode resultater i vår daglige arbeid for å utvikle barnas språklige, sosiale og empatiske ferdigheter.

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Den er gjeldene fra 1. August 2017.

Barnehagens rammeplan

24.april 2017 presenterte kunnskapsministeren den nye «grunnloven» som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i landets 6000 barnehager. – Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den nye rammeplanen presiserer viktigheten av:

o En fortsettelse av barnehagens tradisjon der leken har en sentral plass.
o Tydeligere på hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg.
o Mer fokus på oppstart i barnehagen og overgangen til skole.
o Større vekt på arbeidet med de minste i barnehagen ved oppstart/tilvenning.
o Forebygge og stoppe mobbing og krenkelser og utestenging.
o Mer systematisk arbeid med mangfold og språk og vennskap
o IKT har fått en mer sentral plass.
o I den nye Rammeplanen er bør byttet ut med SKAL i forhold til oppgavene personalet har.
o En trykket utgave blir sendt ut til alle barnehagene i august.


SPRÅKSPRELL

I arbeidet med barns språkutvikling i barnehagen bruker vi et opplegg som heter
SPRÅKSPRELL. Det er metodiske språkleker for barn fra 4 – 6 år av Lise L.Elsbak og Anne Marit Valle.

Forfatterne sier at selv om opplegget er strukturert og har et opplæringsformål, skal dette først og fremst være lek.

De håper at opplegget kan bidra til å sette fokus på språkstimulering allerede på et tidlig tidspunkt , og at en på denne måten får et redskap som er med på å forebygge og avdekke fremtidige vansker.

SPRÅKPOSER

Språkposens opprinnelse kommer fra den svenske språkpedagogen Marie-Louise Nyberg og blir omtalt i hennes bok ”Den magiske Språkposen, Språkstimulans i førskolan.” fra 1996.  Hennes språkmetode tar utgangspunkt i en amerikansk metode TPR-system, Total Physical Response, som kan oversettes med ” å svare med kroppen”
Språkposene er i ulikt stoff og i ulike farger. De bør være slik at barna tiltrekkes av dem.
Språkposen er et godt hjelpemiddel til å presentere en og en gjenstand. Gjenstanden  ligger i posen og tydeliggjør ordet/begrepet som skal læres. Barna  følger den voksnes håndbevegelse når gjenstanden tas ut av posen idet den voksne sier ordet. Samtidig får barna fokus på den samme gjenstanden, det samme begrepet/ordet.

I følge Marie-Louise Nyberg virker språkposen ”magisk” på barna samtidig som den bidrar til å skape spenning og motivasjon i læresituasjonen.

JEG KAN!

Dette er et opplegg som bygger på en løsningsfokusert pedagogikk. Her jobber vi aktivt med å støtte barns læring og ikke bare tolke problemer vi mener barna har.
For oss er det viktig å lære barna ulike sosiale ferdigheter som

  • empati
  • rolletaking
  • selvhevdelse
  • selvkontroll
  • grensesetting
  • håndtering av konflikter
  • lek, glede og humor.

IKT i barnehagen.

IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

I følge ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”(2006) bør barna i barnehagen ”få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap”

Det er viktig å understreke at det ikke er de digitale verktøyene i seg selv som er interessante, men måten personalet i barnehagen bruker dem i sitt pedagogiske arbeid.
Digitale verktøy blir en ny måte å ”formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.”

Barnehagen kan ikke velge bort de digitale verktøyene som er en del av samfunnet barna lever i, men sørge for at barna får støtte for nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst på det digitale området.

Copyright © 2019
Kontakt |