Pedagogiske metoder som fremmer læring

Vi har god erfaring i bruk av disse metodene.

SPRÅKSPRELL

I arbeidet med barns språkutvikling i barnehagen bruker vi et opplegg som heter
SPRÅKSPRELL. Det er metodiske språkleker for barn fra 4 – 6 år av Lise L.Elsbak og Anne Marit Valle.

Forfatterne sier at selv om opplegget er strukturert og har et opplæringsformål, skal dette først og fremst være lek.

De håper at opplegget kan bidra til å sette fokus på språkstimulering allerede på et tidlig tidspunkt , og at en på denne måten får et redskap som er med på å forebygge og avdekke fremtidige vansker.

SPRÅKPOSER

Språkposens opprinnelse kommer fra den svenske språkpedagogen Marie-Louise Nyberg og blir omtalt i hennes bok ”Den magiske Språkposen, Språkstimulans i førskolan.” fra 1996.
Hennes språkmetode tar utgangspunkt i en amerikansk metode TPR-system, Total Physical Response, som kan oversettes med ” å svare med kroppen”.

Språkposene er i ulikt stoff og i ulike farger. De bør være slik at barna tiltrekkes av dem.
Språkposen er et godt hjelpemiddel til å presentere en og en gjenstand. Gjenstanden  ligger i posen og tydeliggjør ordet/begrepet som skal læres. Barna  følger den voksnes håndbevegelse når gjenstanden tas ut av posen idet den voksne sier ordet. Samtidig får barna fokus på den samme gjenstanden, det samme begrepet/ordet.

I følge Marie-Louise Nyberg virker språkposen ”magisk” på barna samtidig som den bidrar til å skape spenning og motivasjon i læresituasjonen.

JEG KAN!

Dette er et opplegg som bygger på en løsningsfokusert pedagogikk. Her jobber vi aktivt med å støtte barnas læring og ikke bare tolke problemer vi mener barna har.
For oss er det viktig å lære barna ulike sosiale ferdigheter som

 • empati
 • rolletaking
 • selvhevdelse
 • selvkontroll
 • grensesetting
 • håndtering av konflikter
 • lek, glede og humor.

IKT i barnehagen.

IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

I følge ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”(2006)
bør barna i barnehagen ”få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap”

Det er viktig å understreke at det ikke er de digitale verktøyene i seg selv som er interessante, men måten personalet i barnehagen bruker dem i sitt pedagogiske arbeid.
Digitale verktøy blir en ny måte å ”formidle verdier og kultur på, gir rom for barns egen kulturskaping og bidrar til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.”

Barnehagen kan ikke velge bort de digitale verktøyene som er en del av samfunnet barna lever i, men sørge for at barna får støtte for nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst på det digitale området.

”Skoggruppemetoden” Jeg vil mestre.
Hentet fra boka til Aina Nordahl & Sidsel Skappel Misund.
Mestringsopplevelser som basis for læring og utvikling.
Metoden har som hovedmål å :
 1. Ivareta barnets totale utvikling.
 2. Gi barnet autentiske opplevelser.
 3. Gi nærkontakt barn/voksen og barn/barn
 4. Gi en fast ramme og struktur som bygger på en tredeling.
 5. Gi barnet utfordringer det er modent for.
 6. Være en metode hvor ny læring kan sees i sammenheng med og overføres til barnas hverdag.
 7. Forebygge lese – og skrivevansker.
Skoggruppemetoden bygger på en 3-deling.
 • Første del er  FORBEREDELSEN
 • Andre del er   GJENNOMFØRING AV TUREN
 • Tredje del er  GJENKALLINGEN
Modellen er brukt på tur i skogen eller i andre tursammenhenger.
Copyright © 2019
Kontakt |