Vedtekter for Menighetspleiens Barnehage

 1. Menighetspleiens Barnehage eies og drives av Halden Frivillige Menighetspleie og mottar offentlig støtte. Barnehagens opptakskrets er Halden kommune.
 2. Barnehagen drives i samsvar med Lov om Barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak, vedtekter fastsatt av eier og Årsplan for barnehagen.
 3. Barnehagen skal i nær forståelse med hjemmet og Den Norske kirkes bekjennelse , hjelpe til med å gi barna en oppdragelse bygget på kristne grunnverdier. Barnehagen skal stimulere barna til å bruke og utvikle sine evner og anlegg og gi dem et godt grunnlag til å bli selvstendige, tolerante og skapende mennesker, med forutsetning til å ta ansvar og omsorg for seg selv og andre.
 4. Barnehagen drives for barn fra 0 – 6 år.
  Daglig åpningstid kl.06.45 – 16.30.Lørdag er barnehagen stengt. Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår, i påskeuka og 4 uker om sommeren, 3 uker i juli og 1 uke i august.
 5. Oppholdsarealet pr. barn under 3 år er 4 m2 og for barn over 3 år 5,5 m2.
 6. Barnehagen skal ha et styre og et samarbeidsutvalg. jfr. Lov om Barnehager kap. II.
  Medlemmer i samarbeidsutvalget er: 2 repr .fra foreldrene, 2 repr. fra personalet, 2 repr. fra eier og daglig leder er sekretær.
 7. Søknad om opptak skjer digitalt på fastsatt skjema som ligger på Halden kommune sine hjemmesider – undervisning og oppvekst – barnehageportal.  Eier skal på grunnlag av søkers fremstilling og på skjønnsmessig basis gi en sammensetning av barnegruppene som er mest mulig lik den vi finner i samfunnet ellers.
  Ved opptak skal barnets behov for plass tillegges stor vekt, likeledes som de barn som kommer inn under Lov om barnehager kap.IV   § 13 skal prioriteres. Av andre prioriteringshensyn nevnes barn av enslige forsørgere i arbeid eller under utdanning, barn med henvisning fra lege, logoped eller andre og barn med dårlige hjemme – boforhold.
  Hvis det er flere søkere enn plasser, og man finner at søkerne stiller likt, skal loddtrekning foretas.
  Barnehageplassen kan sies opp med en måneds varsel. Oppsigelse i mai og juni mottas ikke.
  Opptaksperioden gjelder for et skoleår.
 8. Barnehagens ansatte må arbeide i samsvar med barnehagens målsetting.
 9. Foreldrebetaling i henhold til Lov om Barnehager kap. 4 §15. Se vedlegg for betalingssatser.
 10. Oppholdsutgiftene betales forskuddsvis på tilsendt bankgiro og senest siste i hver måned.
 11. Unnlatelse av betaling av oppholdsutgifter i 2 måneder medfører oppsigelse av plassen. Oppsigelsestiden er 14 dager fra den dato oppsigelsen postlegges, og kravet sendes inkasso.
  Restanse på oppholdsbetalingen ved inntaksårets utgang medfører at plassen ikke blir fornyet.
 12. Når det gjelder helsekontroll av barna og personalet henvises til Lov om barnehager § 23.
 13. Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, kan lokalene brukes til andre formål. Daglig leder står ansvarlig for utleie og bruk.
 14. Forandringer i disse vedtekter må godkjennes av eierstyret i barnehagen.Revidert av eierstyret i Menighetspleiens Barnehage 20. juni 2018.