Overordnet hovedsatsningsområder 2020 / 2021

 

VENNSKAP OG FELLESSKAP

Vennskap og fellesskap «Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov» (Rammeplanen:22, U.dir. 2017)

Vennskap er viktig for alle barn i alle aldre. Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Mange barn gir uttrykk for at det beste med barnehagen er å møte andre barn og å få leke med vennene sine. Vennskap bidrar til en følelse av deltagelse og felleskap som igjen bidrar til en positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning.

Barnehagen og hjemmet har et felles ansvar for det psykososiale miljøet i barnehagen. Det er viktig å samarbeide med foreldre i arbeidet med holdninger og verdier. Det forventes at foreldre vil samarbeide med barnehagen om forebygging av mobbing og krenkende atferd. Den største ressursen i det forebyggende arbeidet blant barn og unge er foreldrene. Foreldre vil bevisst og ubevisst påvirke den yngre generasjon gjennom å videreføre verdier, holdninger og normer.

Vi vil legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Vi ønsker at barna skal utvikle toleranse, interesse og respekt for hverandre og hverandres bakgrunn uansett kulturelle, religiøse eller livssynsmessige forhold.

 

SATSNINGSOMRÅDER 2020/2021

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, lov om barnehager og personalets kunnskaper og ferdigheter ligger til grunn for arbeidet i barnehagen.

SPRÅKMILJØ I BARNEHAGEN.

I vår barnehage er vi opptatt av at barna skal få oppleve et variert og utviklende språkmiljø. Vi bruker sang og rim og regler aktiviteter i hverdagen. Vi forteller eventyr og historier og gir liv til disse gjennom figurer og konkreter. Vi har gjennom Halden kommune fått tilgang til «snakkepakken» for ytterligere å styrke vårt språkarbeid og å kunne gi ekstra støtte til de som trenger det i sin språkutvikling.
Vi er også opptatt av språk som mulighet for voksne og barn til å undre seg og utforske sammen, og er derfor opptatt av å legge til rette for de gode samtalene mellom barna, og mellom voksne og barn. Dette krever tid, rom og interesserte og engasjerte voksne.

Realfag. 
Etter jul kommer vi også til å jobbe med realfag – en av våre ansatte tar for tiden etterutdanning i realfag.

Realfag (hentet fra udir sine nettsider)

Høy kompetanse i realfag og teknologi er helt nødvendig for å møte dagens og morgendagens utfordringer innenfor næringsliv, helse, digital kommunikasjon, infrastruktur mm. Realfagskommunene skal bidra til å øke elevenes kompetanse i realfag.

Arbeid med realfag i barnehagen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og skal foregå på barnehagens premisser. I barnehagen er det først og fremst fagområdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk» som gir rammer for barnehagens realfaglige arbeid, men andre fagområder sees også i sammenheng der det er relevant. Barnehagen skal bidra til den brede kompetansen det enkelte barn senere skal videreutvikle i opplæringen. Samtidig skal barnet selv ha mulighet for å søke erfaringer og opplevelser alene og i samspill med andre. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal få grunnleggende og relevant kunnskap, og utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter. Barnehagen må tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn.

Sept-20

Okt 20

Kropp/bevegelse, mat/helse.

Yoga. 
I vår barnehage er vi opptatt av at barna skal få gode pusterom i en hektisk hverdag.
Vi gjør pusteøvelser før måltidene. Det er morsomme øvelser som barna lett mestrer.
yogaVi opplever at vi oppnår et roligere måltid for små og store med pusteøvelser før vi starter å spise.

Våre barn får yoga ukentlig. Yoga formidles gjennom eventyr/lek, vi fokuserer på pust, lek/eventyr, hvile og meditasjon.

Etter observasjoner gjennom flere år gjør vi det som vi mener barna har god nytte av:

  • Dype pust gir god avspenning og øker konsentrasjonen
  • Barnet får ro & hvile i små, trygge grupper.
  • Vi gjør morsomme yogaøvelser sammen med eventyr/historier
  • Øvelsene utvikler motorikk og balanse.

 

nov-20

 

des-20

Lek. 

lek

Rammeplan for barnehager sier at leken skal ha en fremtredende plass i barnehagen. Leken er barns naturlige uttrykksform, det er en av de viktigste aktivitetene i barnehagen og er barnets beste læringsarena. Gjennom lek og rollelek lærer barn sosiale ferdigheter. Barna øver på å forestille seg, ta andres perspektiv, tolke signaler, kommunisere, hevde seg og ha selvkontroll.

Store deler av dagen i vår barnehage brukes til lek og aktiviteter. Både påformiddagen og ettermiddagen er det satt av tid til fri lek.

Leken skal være på barnas premisser, har en egen- verdi og er en viktig side ved barnekulturen som vi skal ta på alvor, respektere og verne om. Vi som voksne skal være tilgjengelige, observante og lyttende til det barna måtte trenge av støtte og oppmuntring til videre lek og samspill. Samt å skape trygge omgivelser slik at barna kan leke og utfolde seg.

 

 

 

 

 

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, Jf.bhg.loven §1. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, Jf.bhg.loven § 1 og §4. Denne formelle delen av samarbeidet er viktig, den gir dere foreldre innsyn og medbestemmelse innad i barnehagen. Den uformelle/daglige kontakten i hente/bringesituasjoner er viktig for å opprettholde et godt foreldresamarbeid.

Gjennom kidplan, mail, årsplan og daglig kontakt vil vi forsøke å holde dere foreldre oppdatert.

Samarbeidet skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagen har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

feb-21

Omsorg.

Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg (Rammeplanen).

omsorgOmsorg skal prege alle situasjoner i barnehagehverdagen. På den måten danner vi grunnlaget for utvikling av trygghet, trivsel, tillit til seg selv og den sosiale kompetansen. Barna skal bli møtt i en omsorgsfull relasjon som skaper tillit og trygghet for å være i barnehagen. Barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.

Vi mener at det er den voksne, og den voksnes væremåte ovenfor hverandre og barna som danner grobunn for hvordan barnas evne til å gi omsorg utvikles. For at barna skal utvikle evnen til å gi omsorg, så er det viktig at de har gode rollemodeller. De må oppleve å få omsorg, de må se de voksne gi omsorg til andre og at voksne seg imellom kan gi omsorg.

 

 

 

 

 

Barns medvirkning.

Barna skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av det som skjer i barnehagen. Barna skal erfare at de får innflytelse på det som skjer.

Med medvirkning mener vi at barna har rett til å ha sin mening, og at denne meningen skal bli anerkjent av de voksne. Når vi snakker om medvirkning er det allikevel ikke sagt at barna skal få gjøre akkurat som de vil, men at deres ytringer skal bli hørt og respektert av de voksne i barnehagen. Etter alder og modenhet skal det legges vekt på barnas synspunkter.

I praksis betyr det at vi voksne må være lydhøre for barns kroppslige og verbale uttrykk, at vi er fleksible og evner å følge opp barns uttrykk og behov.

 

april

 

mai

Læring.

på gulvetBarnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven § 2 barnehagens innhold).

Læring skjer hele dagen og på ulike arenaer gjennom hele livet. Uformell læring – det skjer i lek og sosialt samspill mellom barn/barn og barn/voksen. Den formelle læringen skjer i tilrettelagte aktiviteter som det legges til rette for og planlegges av personalet. Personalets viktigste rolle i forhold til barns læring er å skape motivasjon og lyst hos barna til å lære, og å være anerkjennende ovenfor barnas ønsker og interesseområder. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet og er nært knyttet opp mot danning gjennom, lek, oppdragelse og omsorg. Barnehagen skal bidra til et læringsfellesskap der barna skal få bidra i egne og andres læring. (Rammeplanen).

 

juni

 

Plan, dokumentasjon og vurdering

For å ivareta barns rett til medvirkning og muligheten til å påvirke egen hverdag har vi ikke så mange detaljerte planer. Planer blir lagt ut ifra Rammeplanen, barnegruppas interesser og behov og legges som regel felles på plandager, personalmøter, avdelingsmøter og i samarbeid med barna. Hver avdeling skriver ca. en gang pr. måned en oppsummering på tavla på Kidplan. Dette er et tilbakeblikk på forrige måned, og noen tanker om hva avdelingen skal gjøre i tiden fremover.

Dokumentasjon og vurdering av barnehagens arbeid.
Dokumentasjon handler om å fange hverdagen. Vi dokumenterer hverdagen gjennom dagsreferater og bilder.
Barnehagen jobber systematisk med vurderingsarbeid. Dette gjøres på avdelingsmøter, personalmøter, ved evaluering av månedsplaner, og i andre ulike situasjoner. Resultatene av /evalueringene/vurderingene legges til grunn for videre planlegging.

 

juli

 

Overgang Barnehage – skole.

Barna skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal derfor legge til rette for at barn får en god avslutning på barnehageperioden, og at de er forberedt til å begynne på skolen.
Vi jobber vi systematisk med overgang barnehage/skole. Vi fokuserer blant annet på selvstendighet, konsentrasjon, sosial kompetanse, og å ta imot og gi en beskjed. I skole-gruppa skal vi støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gir utfordringer tilpasset barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Vi har skolestartergruppe 2 ganger i uka, en dag med forskjellige skoleforberedende aktiviteter/oppgaver og en dag med tur.