Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen fra Menighetspleiens barnehage skal gi brukerne av barnehagen informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Brukerens rettigheter vil også komme frem i denne erklæringen.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er ansvarlige for at personopplysninger blir behandlet og oppbevart i henhold til lover og regler.

Kontaktperson
Har du som bruker spørsmål i forbindelse med behandling av personopplysninger i barnehagen, kan du kontakte Alfhild Grue Dahl
Tlf: 90812985
E-mail: [email protected]
Du bør ikke sende sensitive eller fortrolige opplysninger på mail til barnehagen. E-mail har svakheter og kan komme på avveie. Ta da heller kontakt pr. telefon.

Hvilke plikter har barnehagen?

 • Fastsette formål
 • Legge til rette for brukerens rettigheter
 • Vurdering av personvernkonsekvenser
 • Informasjonssikkerhet
 • Retting og sletting
 • Ha behandlingsgrunnlag

Mer om barnehagens plikter finner du på datatilsynets hjemmeside

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/

Hvilke personopplysninger behandler barnehagen? Noen eks:

 • Kontaktopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
 • Identifiseringsopplysninger: Fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap
 • Relasjoner til andre: Ektefelle, samboer, barn, sivilstatus
 • Helseopplysninger (barnehageloven §23)
 • Observasjoner og kartlegging av barn

Hva regnes som sensitive og ikke sensitive personopplysninger kan du lese mer om på datatilsynets hjemmeside:
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/

Hvordan samler vi inn sensitive og ikke sensitive personopplysningene dine?

Hvorfor samles opplysningene inn?

 • Helseerklæring som samles inn av personal og barn i barnehagen er i hjemmel av lov. Barnehageloven § 23
 • For at barnehagen skal kunne gi tilbud til barn i henhold til barnehageloven § 12 a
 • For at barnehagen skal kunne gi et godt tilbud til det enkelte barnet og kunne oppfylle vårt samfunnsmandat etter barnehageloven §§ 1 og 2

Andre mottakere av dine personopplysninger

I noen tilfeller vil personopplysningene dine bli overført til eksterne mottakere. Det kan for eksempel være til kommunen i forbindelse med søskenmoderasjon/søknad om redusert, betaling fra andre kommuner og skatteetaten i forbindelse med innberetninger av ligningsoppgaver.

Samtykke

I enkelte tilfeller vil barnehagen behandle personopplysninger basert på ditt samtykke. Slike samtykker kan når som helst trekkes tilbake.

Eksempler på samtykkeerklæringer:

Krav til samtykke er regulert i personopplysningsloven. Samtykket må være frivillig, uttrykkelig, informert og skriftlig. Et samtykke kan senere trekkes tilbake.

Hvem har tilgang til opplysningene

 • Daglig leder har tilgang til alle sensitive og ikke sensitive personopplysninger
 • Pedagog har tilgang til deler av sensitive personopplysninger i tilfeller der det er nødvendig.
 • Alle ansatte har tilgang til ikke sensitive personopplysninger.

Personvern og taushetsplikt

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt. De ansatte plikter å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, hvis du ikke har gitt samtykke til dette. Jfr. Forvaltningsloven § 13.

Hvilke rettigheter har du som bruker?

Som bruker av barnehagen har du rett til:

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Vi lagrer personopplysningene dine hos oss så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for.
Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.
Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det.

Informasjonssikkerhet

Barnehagen har etter personopplysningsloven plikt til å se til at deres personopplysninger blir tilstrekkelig sikret.

Barnehagen beskytter all persondata i tråd med norsk lovverk og i henholdt til Personvernlovgivningen samt nye reguleringer fra EU, GDPR.

Barnehagen har faste rutiner for vurdering av personvernkonsekvenser, behandling, oppbevaring og sletting.