Hovedsatsningsområder med utgangspunkt i Rammeplanen 2019 / 2020.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, lov om barnehager og personalets kunnskaper og ferdigheter ligger til grunn for arbeidet i barnehagen.

SPRÅKMILJØ I BARNEHAGEN
VENNSKAP OG FELLESSKAP
BARNEHAGEN 120 ÅR

 

SPRÅKMILJØ I BARNEHAGEN.

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. (Rammeplanen 2017)

Barnehagealder er den viktigste utviklingsperioden for språktilegnelse. Det er derfor svært viktig å skape et godt språkstimulerende miljø i barnehagen. Språket påvirker alle sider ved barnets utvikling og er et av barnehagens kjerneområder.

Barna skal få oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, møte ulike språk/språkformer, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Vi som personale er språklige forbilder og vi skal skape et språkstimulerende miljø for alle barn i barnehagen. Barna skal få oppleve høytlesing, fortelling, rim og regler, sang og samtale, oppleve symboler og bokstaver. Språklig og kommunikativ kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre og delta i lek.

 

VENNSKAP OG FELLESSKAP

Vennskap og fellesskap «Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov» (Rammeplanen:22, U.dir. 2017)

Vennskap er viktig for alle barn i alle aldre. Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Mange barn gir uttrykk for at det beste med barnehagen er å møte andre barn og å få leke med vennene sine. Vennskap bidrar til en følelse av deltagelse og felleskap som igjen bidrar til en positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning.

Barnehagen og hjemmet har et felles ansvar for det psykososiale miljøet i barnehagen. Det er viktig å samarbeide med foreldre i arbeidet med holdninger og verdier. Det forventes at foreldre vil samarbeide med barnehagen om forebygging av mobbing og krenkende atferd. Den største ressursen i det forebyggende arbeidet blant barn og unge er foreldrene. Foreldre vil bevisst og ubevisst påvirke den yngre generasjon gjennom å videreføre verdier, holdninger og normer.

Vi vil legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Vi ønsker at barna skal utvikle toleranse, interesse og respekt for hverandre og hverandres bakgrunn uansett kulturelle, religiøse eller livssynsmessige forhold.

BARNEHAGEN 120 ÅR.

6 november 2019 har barnehagen vært i drift med få unntak i 120 år.
Barnehagen startet opp under navnet Krybben og åpnet 6.november 1899.

Drivkraften bak opprettelsen var «kristen nestekjærlighet» og å være til hjelp for hjemmene.
Barna til mødre som jobbet utenfor hjemmet skulle bli tatt vare på, og åpningstiden var fra 07 til 19/20 på kvelden.
Etter behov ved sykdom etc. kunne barna få være i Krybben på natten. Diakonissehuset skaffet søstre som var ansvarlige for Krybben.
Det ble samlet inn kr 5 200 til oppstarten og oppholdsbetalingen var 20 øre pr dag.
Driften ble holdt gående ved hjelp av private bidrag, testamentariske gaver og årlige tilskudd fra forskjellige legater frem til 1952, da fikk alle barnehager statlig og kommunalt tilskudd.
Navnet ble forandret fra Krybben til Menighetspleiens barnehage i 1947.

Vi vil markere 120 års jubileum med fest for barna 6. november.
7 november blir det åpen ettermiddag/kveld med aktiviteter, underholdning og utstilling.
Enkel servering – kaker – vafler.

Menighetspleiens Barnehage er Østfolds eldste barnehage.

 

september 2019

 

Kropp/bevegelse, mat/helse.

Barnehagen skal legge til rette for at barna får oppleve bevegelsesglede, matglede, matkultur, mentalt og sosialt velvære, fysisk og psykisk helse. Godt kosthold og veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med egen kropp og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.

Vi har egen kjøkkenassistent på kjøkkenet 4 dager i uken og serverer varm mat disse dagene, 1 dag i uken er det smøremåltid/gryn/melk. Vi forsøker å lage all mat fra bunn av, og har fokus på et variert kosthold basert på gode råvarer som dekker barnas næringsbehov gjennom dagen, fremmer helse og gir barna gode smaks- og måltidsopplevelser. Barnehagen ser på måltidene vi serverer som verdifulle og en viktig del av dagen, og setter av god tid til at barna skal få mulighet til å bruke den tiden de trenger til å nyte maten.

Fra høst -19 skal barna være mer medvirkende på kjøkkenet ved at 1-2 barn fra en av avdelingene 2 dager i uken er med på kjøkkenet (ikke 2017/2018 barna). En dag i uka har 1 avdeling ansvar for å bake/kutte eller lignende til alle avdelingene. Bursdagsbarn får bestemme mat (matkort), og være med på kjøkkenet for å forberede maten (eller en dag i nærheten om bursdagen er i helgen). Alle juli-barna feires felles med «mat/koldtbord» i gangen i slutten av juni/starten av juli.
Mat og drikke som barna inntar i barnehagen utgjør en stor del av mange barns totale kosthold. Hjemmet har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen har barnehagen stor innflytelse på barnas matvaner.

oktober 2019

 

Yoga.
Vi liker yogaI vår barnehage er vi opptatt av at barna skal få gode pusterom I en hektisk hverdag.
Vi gjør pusteøvelser før måltidene. Det er morsomme øvelser som barna lett mestrer. Vi opplever at vi oppnår et roligere måltid for små og store med pusteøvelser før vi starter å spise.

Våre barn får yoga ukentlig. Yoga formidles gjennom eventyr/lek, vi fokuserer på pust,
lek/eventyr, hvile og meditasjon.
Etter observasjoner gjennom flere år gjør vi det som vi mener barna har god nytte av:

▪ Dype pust gir god avspenning og øker konsentrasjonen
▪ Barnet får ro & hvile I små, trygge grupper.
▪ Vi gjør morsomme yogaøvelser sammen med eventyr/historier
▪ Øvelsene utvikler motorikk og balanse.

 

november 2019

 

Etikk, religion og filosofi

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen (Rammeplanen 2017).

Vi formidler jule/påske budskapet og noen få fortellinger fra både Gamle og Nye Testamentet gjennom, dramatisering, bøker, fortellinger bilder og konkreter.

Advent og jul i barnehagen.

Desember er en koselig måned å jobbe i barnehage. Vi synger julesanger, lager julegaver og kjenner på forventninger som vi har til jul.
Vi har adventsamlinger hver mandag der vi formidler juleevangeliet til barna. Vi deltar også på julegudstjeneste i Immanuels kirken.

Desember måned inneholder flere tradisjoner i barnehagen, vi feirer Lucia, har grøt fest med foreldre, juleverksted og julebord sammen med barna.

 

desember 2019

Lek.

Rammeplan for barnehager sier at leken skal ha en fremtredende plass i barnehagen. Leken er barns naturlige uttrykksform, det er en av de viktigste aktivitetene i barnehagen og er barnets beste læringsarena. Gjennom lek og rollelek lærer barn sosiale ferdigheter. Barna øver på̊ å forestille seg, ta andres perspektiv, tolke signaler, kommunisere, hevde seg og ha selvkontroll.

Store deler av dagen i vår barnehage brukes til lek og aktiviteter. Både på̊ formiddagen og ettermiddagen er det satt av tid til fri lek.

Leken skal være på barnas premisser, har en egen- verdi og er en viktig side ved barnekulturen som vi skal ta på alvor, respektere og verne om. Vi som voksne skal være tilgjengelige, observante og lyttende til det barna måtte trenge av støtte og oppmuntring til videre lek og samspill. Samt å skape trygge omgivelser slik at barna kan leke og utfolde seg.

 

januar 2020

 

Samarbeid mellom hjem og barnehage.

Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, Jf.bhg.loven §1. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, Jf.bhg.loven § 1 og §4. Denne formelle delen av samarbeidet er viktig, den gir dere foreldre innsyn og medbestemmelse innad i barnehagen. Den uformelle/daglige kontakten i hente/bringesituasjoner er viktig for å opprettholde et godt foreldresamarbeid.

Gjennom dagrapporter, månedsbrev, mail, årsplan og daglig kontakt vil vi forsøke å holde dere foreldre oppdatert.

Samarbeidet skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagen har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

 

februar 2020

 

Omsorg

Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg (Rammeplanen)

Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagehverdagen. På den måten danner vi grunnlaget for utvikling av trygghet, trivsel, tillit til seg selv og den sosiale kompetansen. Barna skal bli møtt i en omsorgsfull relasjon som skaper tillit og trygghet for å være i barnehagen. Barna skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.

Vi mener at det er den voksne, og den voksnes væremåte ovenfor hverandre og barna som danner grobunn for hvordan barnas evne til å gi omsorg utvikles. For at barna skal utvikle evnen til å gi omsorg, så er det viktig at de har gode rollemodeller. De må oppleve å få omsorg, de må se de voksne gi omsorg til andre og at voksne seg imellom kan gi omsorg.

 

mars 2020

Barns medvirkning.

Barna skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av det som skjer i barnehagen. Barna skal erfare at de får innflytelse på det som skjer.

Med medvirkning mener vi at barna har rett til å ha sin mening, og at denne meningen skal bli anerkjent av de voksne. Når vi snakker om medvirkning er det allikevel ikke sagt at barna skal få gjøre akkurat som de vil, men at deres ytringer skal bli hørt og respektert av de voksne i barnehagen. Etter alder og modenhet skal det legges vekt på barnas synspunkter.

I praksis betyr det at vi voksne må være lydhøre for barns kroppslige og verbale uttrykk, at vi er fleksible og evner å følge opp barns uttrykk og behov.

 

april 2020

 

Jente tegnerDanning. 

Danning er det som skjer i barnet i samspill med verden rundt seg. Barnehagen skal legge til rette for et miljø der barnet får være en selvstendig aktør i sitt eget liv, med egne tanker og meninger. Danning er en livslang prosess som også handler om evnen til å reflektere over egnes og andres handlinger. Bli i stand til å håndtere livet ved å forholde seg nysgjerrig og prøvende til omverden, og til å se seg selv som deltaker i et større fellesskap.

 

 

mai 2020

 

Læring. 

Vi leker uteBarnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven § 2 barnehagens innhold).

Læring skjer hele dagen og på ulike arenaer gjennom hele livet. Uformell læring – det skjer i lek og sosialt samspill mellom barn/barn og barn/voksen. Den formelle læringen skjer i tilrettelagte aktiviteter som det legges til rette for og planlegges av personalet. Personalets viktigste rolle i forhold til barns læring er å skape motivasjon og lyst hos barna til å lære, og å være anerkjennende ovenfor barnas ønsker og interesseområder. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet og er nært knyttet opp mot danning gjennom, lek, oppdragelse og omsorg. Barnehagen skal bidra til et læringsfellesskap der barna skal få bidra i egne og andres læring. (Rammeplanen).

juni 2020

 

Planer, dokumentasjon og vurdering.

For å ivareta barns rett til medvirkning og muligheten til å påvirke egen hverdag har vi ikke så mange detaljerte planer. Planer blir lagt ut ifra Rammeplanen, barnegruppas interesser og behov og legges som regel felles på plandager, personalmøter, avdelingsmøter og i samarbeid med barna. Hver avdeling sender en gang i måneden ut et månedsbrev. Her kommer et tilbakeblikk på forrige måned, og noen tanker om hva vi skal gjøre i tiden fremover.

Dokumentasjon og vurdering av barnehagens arbeid.

Dokumentasjon handler om å fange hverdagen. Vi dokumenterer hverdagen gjennom dagsreferater, månedsplaner og bilder.

Barnehagen jobber systematisk med vurderingsarbeid. Dette gjøres på avdelingsmøter, personalmøter, ved evaluering av månedsplaner, og i andre ulike situasjoner. Resultatene av /evalueringene/vurderingene legges til grunn for videre planlegging.

 

juli 2020

 

Overgang Barnehage – skole.

Barna skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal derfor legge til rette for at barn får en god avslutning på barnehageperioden, og at de er forberedt til å begynne på skolen.

Vi jobber vi systematisk med overgang barnehage/skole. I barnehagen fokuserer vi på blant annet selvstendighet, konsentrasjon, sosial kompetanse, og å ta imot og gi en beskjed. I skole-gruppa skal vi støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gir utfordringer tilpasset barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal bidra til et godt grunnlag for livslang læring og livsmestring.

Her i Menighetspleiens barnehage heter klubben til de største Solklubben. Vi har Solklubb to ganger pr uke, en dag med forskjellige skoleforberedende aktiviteter/oppgaver og en tur dag. Utover våren drar Solklubben på besøk til skolene barna skal starte på.

 

august 2020