Satsningsområder med utgangspunkt i Rammeplanen 2017 / 2018

Planen utarbeides med utgangspunkt i barnas interesser og behov.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, lov om barnehager og personalets kunnskaper og ferdigheter ligger til grunn for arbeidet i barnehagen.

VENNSKAP OG FELLESSKAP

Vi legger til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Vi ønsker at barna skal utvikle toleranse, interesse og respekt for hverandre og hverandres bakgrunn uansett kulturelle, religiøse eller livssynsmessige forhold.

 

KROPP OG BEVEGELSE. MAT OG HELSE SPRÅK OG MATEMATIKK LEK OG SKAPERGLEDE NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
KUNNSKAP OM MAT
LIVSMESTRING
BARNEYOGA
MUSIKK OG BEVEGELSE
UTELIV TIL ALLE ÅRSTIDER
TEGN TIL TALE/
KOMMUNIKASJON MED BILDER
RIM OG REGLER
KONSTRUKSJONSLEK
LEK MED BOKSTAVER OG TALL
FRILEK/
ORGANISERT LEK
TEGNE, MALE, FORME, BYGGE MED ULIKE TEKNIKKER, MATERIALER OG VERKTØY.
DRAMA OG DUKKETEATER
KUNNSKAP OM ÅRSTIDENE
IKT
EKSPERIMENTERING/
UNDRING
LOKALMILJØ/HISTORIE/
TURER

Kropp/bevegelse, mat/helse Barnehagen skal legge til rette for at barna får oppleve bevegelsesglede, matglede, matkultur, mentalt og sosialt velvære, fysisk og psykisk helse. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv og kjenne. Godt kosthold og veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med egen kropp og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.

I barnehagen kan disse temaene inneholde:

Kunnskap om kosthold: kunnskap om sunn mat og hva den betyr for kroppen vår, matens opprinnelse og veien frem til et måltid, delta i matlaging.

Livsmestring: barneyoga, ro og hvile, bli kjent med og trygg på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og bli kjent med egne følelser, nulltoleranse mot mobbing.

Musikk og bevegelse – sprell levende, røris, dans til musikk, varierende og utfordrerne bevegelsesmiljøer med kroppslig lek ute og inne, sanseopplevelser.

 

Språk og matematikk.

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon forgår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og selv å være avsender av et budskap. Å ha en samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk.

Barna skal få oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, møte ulike språk/språkformer, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker og er på jakt etter sammenhenger.  Vi som personale er språklige forbilder og vi skal skape et språkstimulerende og matematisk miljø for alle barn i barnehagen.  Barna skal få oppleve høytlesing, fortelling, rim og regler, sang og samtale, oppleve tall, symboler og bokstaver.  Barna skal ha tilgang til spill, tallmateriale, klosser av forskjellige slag slik at de får erfare klassifisering, sortering og sammenligning. Personalet skal støtte barnas språklige og matematiske utvikling med utgangspunkt i barnas interesser.

Vi har god erfaring med ASK – alternativ og supplerende kommunikasjon – som tegn til tale og kommunikasjon med bilder.

 

Lek og skaperglede.

Leken er barnets viktigste læringsarena. Gjennom lek og rollelek lærer barn sosiale ferdigheter. Barna øver på̊ å forestille seg, ta andres perspektiv, tolke signaler, kommunisere, hevde seg og ha selvkontroll.

Store deler av dagen brukes til lek og aktiviteter. Både på̊ formiddagen og ettermiddagen er det satt av tid til fri lek. Leken er på barnas premisser. Leken har en egen- verdi og er en viktig side ved barnekulturen som vi skal ta på alvor, respektere og verne om. Vi som voksne skal være tilgjengelige, observante og lyttende til det barna måtte trenge av støtte og oppmuntring til videre lek og samspill. Samt å skape trygge omgivelser slik at barna kan leke og utfolde seg.

Barna skal få tak i bruk sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede. Personalet skal sørge for at barna har tilgang til materiale og verktøy for en skapende virksomhet

 

Natur, miljø og teknologi.

I naturen får barna opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Barna blir kjent med planter, dyr, skiftende vær og årstider. Barna skal oppleve naturen som en arena for lek, undring, utforskning og læring.
Vi ønsker å støtte barns nysgjerrighet og lærelyst på det digitale området. Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og støtte opp om barns læreprosesser.

 

Sosial kompetanse.

Sosial kompetanse er evne til samspill med andre i ulike situasjoner. Leke ferdigheter er en vesentlig del av den sosiale kompetansen som barn trenger for å mestre det sosiale miljøet. Vi ønsker å gi oppmerksomhet til de positive samhandlingene mellom barna og legge vekt på initiativ og medvirkning. Barna skal få erfare samhandling med andre i ulike situasjoner og varierte samspillerfaringer. Som personale er vi rollemodeller, og som et aktivt og tydelig personale bidrar vi til læring av sosiale ferdigheter i varmt og inkluderende sosialt miljø.

 

Barns medvirkning.

Barna skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av det som skjer i barnehagen. Etter alder og modenhet legges det vekt på barnas synspunkter. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Som personale gir vi barna tid og rom til medvirkning. Barna skal føle at de er regnet med og at de har en egen verdi. Noe som igjen styrker barnets selvbilde. Barns medvirkning handler om de voksnes holdninger til barn. Vi må som voksne være ansvarsfulle, vi må observere og følge opp barns uttrykk og behov.

 

Religion 

Vi gir barna innsikt i kristne grunnverdier ved å feire høytidene. På høsten formidler vi noen fortellinger fra Det Gamle Testamentet. Hver uke i adventstiden har vi samlinger hvor vi gjennom dramatisering, sang og samlinger formidler julens kristne budskap. Mellom jul og påske leser vi fortellinger om Jesus sitt liv på jorda. Påskens budskap blir formidlet gjennom sang, samlinger, dramatisering og forming.

Barna skal få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen.

 

Kompetanseutvikling hos personalet i menighetspleiens barnehage.

Kompetanseutvikling er viktig for å heve kvaliteten på barnehagens tilbud til barna, bedre arbeidsmiljø og opplevelsen av mestring hos de ansatte.

Alle ansatte får faglig veiledning og medarbeidersamtaler en til flere ganger i året.

Vi har personalmøter og studiedager som vi bruker til faglig fordypning og pedagogisk planlegging.

Dokumentasjon.

FORDI – barn – foreldre – personale skal:

  • Dele opplevelsene
  • Forstå prosessene
  • Gjenskape opplevelser
  • Overføre opplevelser til nye situasjoner og kommende aktiviteter

Positivt for barna fordi:

  • Får bekreftelse på hva de mestrer
  • Motivasjon til å prøve ut mer
  • Kan se sin egen utvikling
  • Opplever glede og stolthet
  • Kan samtale om det hjemme

God dokumentasjon gir grunnlag for refleksjon og diskusjon i personalgruppa. Dokumentasjon skal synliggjøre hvordan personalet arbeider med å fylle kravene i barnehageloven og rammeplanen.

 

Små og store (1 – 6 år) barn i samme gruppe.

Det er viktig å skape tilhørighet og et godt fellesskap i en gruppe med barn fra 1 -6 år. Vi lar stor og liten være sammen om å dekke bordet, gå i garderoben sammen og de store kan være med de små på badet når det er naturlig. I noen samlingsstunder/opplegg er hele gruppa samlet og i noen samlingsstunder/opplegg deler vi gruppene inn i små og store.

Vi har sett at små og store barn har glede av og lærer av hverandre også i lek og i andre aktiviteter.

For mer informasjon henvises til: Rapport fra et lokalt utviklingsarbeid i Menighetspleiens barnehage 1995/96. «Hvordan kan vi skape tilhørighet og fellesskap i en 1 – 5 års gruppe i barnehagen. Med utgangspunkt i Rammeplan».

 

Copyright © 2017
Kontakt |