Til foreldre som har barn som skal begynne på skolen 2016

Plan for overgangen fra barnehage til skole for barn i Halden Kommune

SKOLESTARTERE 2016

Halden kommune har utarbeidet et lokalt planverk «Helhet og sammenheng» for kvalitetsutvikling av barnehager og skoler i Halden kommune 2010 – 2016.

I henhold til lov og forskrift skal barnehagen, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning.

Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.

Jfr. Kap. 5.1 Rammeplan

I skolens læreplan heter det at: Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet .

Jfr. Utdanningsdirektoratet 2006: 33.

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.

Kunnskapsdepartementet uttalte i 2008:

 • Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv.
 • De aller fleste barn og foreldre ser fram til å begynne på skolen.
 • For noen barn kan barnehageslutt og skolestart også oppleves ukjent og utfordrende. Da overganger er en naturlig del av livet, også for små barn, er det ikke noe målsetning å gjøre overgangene umerkelige.

Målet er nådd når alle barn opplever skolestarten med trygghet og spent forventning.

Videre uttales det fra Kunnskapsdepartementet 2008

 • Barnehager og skoler er deler av samme utdanningssystem, men har forskjellig kultur.
 • Barna vil møte både likheter og ulikheter på skolen.
 • Barnehage og skole har et felles ansvar for at barna kan møte ulikhetene med trygghet og åpenhet.

Hvorfor er det viktig med gode overganger?

å oppleve sammenheng mellom barnehage og skole og være trygg i overgangsfasen gir et godt grunnlag for det videre opplærings løpet.

Flere likheter har vokst fram mellom barnehage og skole de senere årene. Det praktiske og metodiske i barnehager og skoler har nærmet seg, noe som igjen er med på og skape trygghet i overgangssituasjonene. Fagområdene i barnehagen er i stor grad sammenfallende med grunnleggende ferdighet i skolen (slik som språk, tekst og kommunikasjon vs lesing; antall, rom og form vs regning).

Mulighetene for god dialog mellom barnehage og skole er allerede tilstede.

Når et godt samarbeid (års hjul) ligger til grunn, viser det seg at barna møter større trygghet, kommer raskere i gang med læringsarbeidet i skolen, de har mulighet til å treffe nye venner på skolen før skolestart og de forholder seg med større trygghet til læreren fra starten av.

Foreldrene og den øvrige familiens støtte, engasjement og erfaring er viktig i overgangen fra barnehage til skole.

Positive foreldre kan bidra til å trygge og motivere barna, slik at de møter skolen med nysgjerrighet og entusiasme.

Uavhengig av hvilken barnehage barnet kommer fra, og uavhengig av hvilken skole barnet skal begynne på, vil de få en felles plattform for at overgangen skal bli best mulig.

Alle får følelsen av helhet og sammenheng.

Den praktiske gjennomføring (årshjulet).

September 

 • Foreldremøte i barnehagen for foreldre til skolestarterne. Informasjon om rutiner og innhold i skoleforberedelsene siste år i barnehagen.
 • Power Point presentasjon som benyttes i alle barnehagene.
 • Presentasjon av skjema som skal ligge i barnehagen og fylles ut fortløpende.
 • Barnehagen etablerer egne grupper og opplegg for skolestarteren.

Januar/februar 

 • Foreldre oppfordres til å underskrive på at barnehagen har tillatelse til å gi informasjon til skolen ut over det som er oppgitt i skjemaet.

Mai 

 • Det avholdes foreldresamtale om skolestarteren, og det gis eventuelt ny informasjon som skal overf&øres til skolen osv.

Juni 

 • Markering og avslutning for skolestarterne.

Planens formål:

Når barnet forlater barnehagen, skal det oppleve motivasjon for videre læring i skolen og oppleve sammenheng mellom barnehagen og skolen. De skal oppleve trygghet i en ny hverdag.

Barna skal tro på egne evner i møte med andre barn, læringsmiljøet, lærerne og læringsarbeidet i skolen.

Copyright © 2017
Kontakt |